Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/khoangsanbg.com.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ngày 15/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-VLXD gửi Doanh nghiệp Hải Sâm về việc vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tại điểm a, b,c, khoản 3, điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Quyết định số 1071/QĐ-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Theo báo cáo, thì Doanh nghiệp Hải Sâm đã đầu tư cơ sở sản xuất đá ốp lát từ năm 2001 và ký hợp đồng thuê đất số 856 HĐ/TĐ ngày 26/10/2001 với Sở Địa chính tỉnh Thanh Hóa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24/10/2001 và có Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường (tại văn bản số 694/TNMT-MTg ngày 14/5/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa). Công ty đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 4075/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 và Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá để cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến đá ốp lát.

Sản phẩm đá ốp lát của Công ty được khai thác, chế biến có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành. Vì vậy, Doanh nghiệp Hải Sâm được phép xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Vướng mắc giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm VLXD của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương

 

Ngày 15/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương về việc vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

 

Tại điểm a, b,c, khoản 3, điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Quyết định số 1071/QĐ-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Theo báo cáo, thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương đã đầu tư cơ sở sản xuất đá ốp lát (trên cơ sở Quyết định số 927/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa) và có Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường (tại văn bản số 1072/XN-UBND ngày 23/12/2009 của UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Công ty đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 và Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá để cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến đá ốp lát.

Sản phẩm đá ốp lát của Công ty được khai thác, chế biến có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành. Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương được phép xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Thành

Ngày 15/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-VLXD gửi Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Thành về việc vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

 

Tại điểm a, b, c, khoản 3, điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Quyết định số 1071/QĐ-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Theo báo cáo, thì Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Thành đã đầu tư cơ sở sản xuất đá ốp lát và ký hợp đồng thuê đất số 152 HĐ/TĐ ngày 11/8/2010 với UBND tỉnh Thanh Hóa. Công ty đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 và Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá để cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến đá ốp lát.

Sản phẩm đá ốp lát của Công ty được khai thác, chế biến có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành. Vì vậy, Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Thành được phép xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thanh Sơn

 

Ngày 15/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 07/BXD-VLXD gửi ông ty TNHH Thanh Sơn về việc vướng mắc Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

 

Tại điểm a, b, c, khoản 3, điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Quyết định số 1071/QĐ-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Theo báo cáo, thì Công ty TNHH Thanh Sơn đã đầu tư cơ sở sản xuất đá ốp lát từ năm 2003 (theo Giấy chứng nhận đầu tư ưu đãi số 2814/UB-ĐMDN ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Công ty đã ký hợp đồng thuê đất số 1194 HĐ/TĐ ngày 11/8/2004 với UBND tỉnh Thanh Hóa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 02/11/2012. Công ty đã được cấp phép khai thác khoáng sản theo các Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 và Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá để cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến đá ốp lát.

Sản phẩm đá ốp lát của Công ty được khai thác, chế biến có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành. Vì vậy, Công ty TNHH Thanh Sơn được phép xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.